projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Общинска администрация Заповеди Заповед № 1930/13.08.2013 г. за отчуждаване поземлен имот с идентификатор 55155.10.9500, частна собственост, попадащ в проектираната улица с о.т.о.т. 913а, 919 и 920, 919, 933 по ПРЗ на град Пазарджик, с площ на отчуждаваният имот 491 кв.м.

PostHeaderIconЗаповед № 1930/13.08.2013 г. за отчуждаване поземлен имот с идентификатор 55155.10.9500, частна собственост, попадащ в проектираната улица с о.т.о.т. 913а, 919 и 920, 919, 933 по ПРЗ на град Пазарджик, с площ на отчуждаваният имот 491 кв.м.

З А П О В Е Д

 № 1930

 гр. Пазарджик, 13.08.2013 г.

 

 

По влязъл в сила ПУП – План за регулация и застрояване, одобрен със Заповед № 134 / 10.07.2002 г. на Кмета на Община Пазарджик е предвидена улица с о.т. 920, 919, 933; 919, 913а; 917, 913а, 908, която не е реализирана. Това налага отчуждаването на поземлени имоти, попадащи в тези улици, с което ще се задоволи важна общинска нужда, която по друг начин не може да бъде задоволена, а именно осигуряване на достъп и обслужване на голям брой УПИ, за жилищно строителство, в част от които има изградени жилищни сгради, а в останалите предстои да бъдат изградени.

Предвид горното и на основание чл. 25, ал. 1, 2 и 3 във връзка с чл. 21 от ЗОС

 

 

О Т Ч У Ж Д А В А М :

 

 

Поземлен имот с идентификатор 55155.10.9500, частна собственост, попадащ в проектираната улица с о.т.о.т. 913а, 919 и 920, 919, 933 по ПРЗ на град Пазарджик, с площ на отчуждаваният имот 491 кв.м., при съседи: имоти с идентификатори 55155.10.240, 55155.10.376, 55155.10.377, 55155.10.304, 55155.10.317, 55155.10.375, 55155.10.191, 55155.10.374 и 55155.10.98.

            Собственик : Василка Николова Иванова.

            Определям равностойно парично обезщетение в размер на 8 700 лв.

            Паричното обезщетение на собствениците да се внесе в търговска банка ”ОББ” – клон Пазарджик и след 20.09.2013г. да започне изплащането на паричното обезщетение по банковата сметка на правоимащите.

            Заповедта може да бъде обжалвана от заинтересованите лица в 14-дневен срок от обнародването й в “Държавен вестник” пред Административен съд – гр. Пазарджик.

           

 

 

ПЕТЪР ПЕТРОВ

Зам. кмет на Община Пазарджик,

оправомощен със Заповед № 1846 / 31.07.2013 г.