projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Общинска администрация Заповеди Заповед №2599/04.11.2013 г. за отчуждаване поземлен имот с идентификатор 55155.506.1354, кв. 59 по плана на гр. Пазарджик

PostHeaderIconЗаповед №2599/04.11.2013 г. за отчуждаване поземлен имот с идентификатор 55155.506.1354, кв. 59 по плана на гр. Пазарджик

З А П О В Е Д

 № 2599

 гр. Пазарджик, 04.11.2013 г.

 

 

     Въз основа на влязъл в сила подробен устройствен план, предвиждащ прокарване на нова задънена улица за обслужване на имоти в кв. 59 по плана на гр. Пазарджик, одобрен със Заповед № 40 от 08.04.1993 г. и молба вх. № 44-Е-192 / 14.08.2013 г. от Емил Тодоров Боев, като пълномощник на Георги Николов Урилов за прокарване на същата е необходимо отчуждаването на части от тези имоти. Улицата-тупик обслужва в кв. 59 УПИ ІІ-1920 (имот с идентификатор 55155.506.1250); УПИ ІІІ-1920 (имот с идентификатор 55155.506.1303); УПИ ІV-1920 (имот с идентификатор 55155.506.1304); УПИ ХVІІ-1921 (имот с идентификатор 55155.506.1349); УПИ ХVІІІ-6888 (имот с идентификатор 55155.506.1352); УПИ ХІХ-8075 (имот с идентификатор 55155.506.1353) и УПИ ХХ-8076 (имот с идентификатор 55155.506.1348), за които по друг начин не може да бъде осигурен достъп.

По горните съображения и на основание чл. 25, ал. 2 и 3, чл. 21 от Закона за общинската собственост като взех предвид, че тези интереси не могат да бъдат задоволени по друг начин и във връзка с чл. 81, ал. 4 от Закона за устройство на територията,

 

О Т Ч У Ж Д А В А М :

 

            Поземлен имот с идентификатор 55155.506.1354, кв. 59 по плана на гр. Пазарджик, с площ на отчуждавания имот 43.00 кв.м., при съседи: 55155.506.820; 55155.506.1351; 55155.506.1352; 55155.506.1353; 55155.506.1348 и 55155.506.1355, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: незастроен имот за жилищни нужди по КККР на гр. Пазарджик, попадащ в задънена улица с о.т. 337-337а, съгласно влязъл в сила ПУП, одобрен със Заповед № 40 от 08.04.1993 г., предвиждащ прокарване на задънена улица за обслужване на поземлени имоти с идентификатори: 55155.506.1303; 55155.506.1304; 55155.506.1349; 55155.506.1352; 55155.506.1353; 55155.506.1348 и 55155.506.1250 по КККР на гр. Пазарджик.

            Собственик на отчуждавания имот е: Иван Асенов Рангелов.

 

            Съгласно чл. 81, ал. 4 от Закона за устройство на територията отчуждаванията за прокарване на нова задънена улица в урегулирана територия по искане на собственици на поземлени имоти са за тяхна сметка, поради което не се дължи обезщетение.

            Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от връчването й пред Административен съд – гр. Пазарджик.

    

 

ТОДОР ПОПОВ

Кмет на Община Пазарджик