projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Общинска администрация Заповеди Заповед №343/18.02.2014 г. относно почистването и осигуряване поддържането на чистотата във вътрешно-кварталните пространства, в дворовете и прилежащите територии към притежаваните или ползваните от тях обекти.

PostHeaderIconЗаповед №343/18.02.2014 г. относно почистването и осигуряване поддържането на чистотата във вътрешно-кварталните пространства, в дворовете и прилежащите територии към притежаваните или ползваните от тях обекти.

ЗАПОВЕД

343

гр. Пазарджик, 18.02.2014 год.

 

Във връзка с настъпването на пролетния сезон, Великденските празници и необходимостта от почистване на замърсяването на междублоковите пространства със строителни и битови отпадъци, и поддържането на територията на общината в чист и естетичен вид, на основание чл. 44, ал. 1, т. 4, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и чл. 23, б.”а” от Наредбата за обществения ред в община Пазарджик, приета с Решение № 61/27.04.2006 г. на Общински съвет Пазарджик

 

Н А Р Е Ж Д А М :

 

В срок до 14.04.2014 г. ръководителите на търговски дружества, обществени организации и учреждения, управителните органи на юридически лица, едноличните търговци, собствениците и ползвателите на имоти, собствениците и обитателите на жилища и етажните собственици, да организират почистването и осигурят поддържането на чистотата във вътрешно-кварталните пространства, в дворовете и прилежащите територии към притежаваните или ползваните от тях обекти.

От 23.04.2014 г. определени от мен длъжностни лица да започнат извършването на проверки по изпълнението на настоящата Заповед и в случай на констатиране на неизпълнение ще бъдат налагани предвидени в Наредбата за обществения ред в Община Пазарджик административни наказания, а именно: глоба от 50 до 200 лева за физически лица, а за едноличните търговци и юридическите лица - имуществена санкция от 200 до 500 лева. При повторност на физическите лица се налага глоба от 200 до 500 лева, а на едноличните търговци и юридическите лица - имуществена санкция от 500 до 1000 лева и лишаване от право да упражняват дейност на територията на община Пазарджик за срок от един месец до една година.

Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение, като препис от същата се обяви на таблото до входа на сградата на общинска администрация Пазарджик и се публикува в един местен ежедневник и на интернет страницата на Община Пазарджик.

     Контролът по изпълнението на настоящата Заповед възлагам на заместник-кмета на Община Пазарджик Петър Петров.

 

 

ТОДОР ПОПОВ           

Кмет на Община Пазарджик