projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Общинска администрация Заповеди Заповед № 1282/28.05.2014г. относно отчуждаване поземлен имот с идентификатор 55155.8.100, местност “Зайкови мандри”, гр. Пазарджик

PostHeaderIconЗаповед № 1282/28.05.2014г. относно отчуждаване поземлен имот с идентификатор 55155.8.100, местност “Зайкови мандри”, гр. Пазарджик

З А П О В Е Д

 

№ 1282

 

гр. Пазарджик, 28.05.2014 г.

 

 

С обявление с изх. № 34-00-25/20.03.2014 г. от Община Пазарджик са уведомени за предстоящото отчуждаване собствениците на поземлените имоти, попадащи в трасето на западен околовръстен път – първи етап в участъка между бул. “Александър Стамболийски” и ул. “Любен Боянов” гр. Пазарджик, което е предвидено по влязъл в сила подробен устройствен план – парцеларен план, одобрен с Решение № 151/26.07.2006 г., протокол № 9 на Общински съвет Пазарджик. Обектът е публична общинска собственост, задоволяващ общински нужди, които не могат да бъдат задоволени по друг начин. Посоченото обявление е публикувано във в-к “Монитор” на 24.03.2014 г., в-к “Телеграф” на 24.03.2014 г., в-к “Знаме” от 24.03.2014 г., на интернет страницата на Община Пазарджик на 21.03.2014 г. и е поставено на видно място – на таблото за обяви на общинската администрация.

Изграждането на обекта е от първостепенно значение за Община Пазарджик и Пазарджишка област; включен е в годишната Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост на Община Пазарджик за 2014 г., приета с Решение № 1 от 30.01.2014 г., взето с протокол № 1 на Общински съвет - Пазарджик. Основната му цел е изнасяне на транзитното движение от направлението север – юг извън жилищните зони на града, което ще доведе до намаляване на общото транспортно натоварване на уличната мрежа.

            В обхвата на посочения път попада част от поземлен имот с идентификатор 55155.8.100 по КККР на гр. Пазарджик, за която е определено равностойно парично обезщетение от оценител, отговарящ на изискванията на Закона за независимите оценители.  

            От скица № 13568/05.12.2013 г., издадена от СГКК – гр. Пазарджик е видно, че собственик на имота е Христина Тодорова Касабова, за която служебно е установено, че е починала.

С оглед горното и на основание чл. 25, ал. 1, 2 и 3 във връзка с чл. 21 и чл. 29, ал. 1 от ЗОС

 

 

О Т Ч У Ж Д А В А М :

 

 

            Реална част от поземлен имот с идентификатор 55155.8.100, местност “Зайкови мандри”, гр. Пазарджик, с площ на отчуждаваната част 1199 кв.м., попадаща в трасето на западен околовръстен път, съгласно подробен устройствен план, одобрен с Решение № 151 от 26.07.2006 г. на Общински съвет - Пазарджик, предвиждащ изграждане на обект: “Трасе на западен околовръстен път – първи етап в участъка между бул.”Александър Стамболийски” и ул.”Любен Боянов” гр. Пазарджик” - публична общинска собственост, при съседи на отчуждаваната част: ПИ с идентификатор 55155.8.101; поземлен имот с идентификатор 55155.8.148 и останалата част от ПИ с идентификатор 55155.8.100, не попадаща в трасето на пътя.

            Собственик : наследниците на Христина Тодорова Касабова, а именно:

          1.Никола Георгиев Касабов – ЕГН 3311063563.

          2.наследници от починал син Милко Георгиев Касабов, а именно:

2.1.  Радка Генчева Касабова – ЕГН 4003193512, съпруга

2.2.  Надежда Милкова Дончева – ЕГН 6710093537, дъщеря

2.3.  Гергана Милкова Гергинова – ЕГН 7406163532, дъщеря

            Определям равностойно парично обезщетение в размер на 747,58 лв./седемстотин четиридесет и седем лева и петдесет и осем стотинки/, което се разпределя, както следва:

          1.за частта на Никола Георгиев Касабов обезщетение в размер на 373.79 лв. /триста седемдесет и три лева и седемдесет и девет стотинки/.

          2.за частта на наследниците на Милко Георгиев Касабов, а именно

2.1.Радка Генчева Касабова обезщетение в размер на 124.59 лв. /сто двадесет и четири лева и петдесет и девет стотинки/.

2.2.Надежда Милкова Дончева обезщетение в размер на 124.60 лв. /сто двадесет и четири лева и шестдесет стотинки/.

2.3.Гергана Милкова Гергинова обезщетение в размер на 124.60 лв. /сто двадесет и четири лева и шестдесет стотинки/.

Препис от настоящата заповед да се връчи на Никола Георгиев Касабов; Радка Генчева Касабова; Надежда Милкова Дончева; Гергана Милкова Гергинова.

            Паричното обезщетение на собствениците да се внесе в банка ТБ “ОББ” АД - клон Пазарджик и след 01.07.2014 г. да започне изплащането на паричното обезщетение по банковата сметка на правоимащите.

            Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от връчването й на заинтересуваните лица пред Административен съд – гр. Пазарджик.

           

 

 

ТОДОР ПОПОВ

Кмет на Община Пазарджик