projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Търгове Търг с тайно наддаване за продажба на имоти - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Дебръщица, община Пазарджик, съдържащ 16 броя имоти, с обща площ 11,193 дка

PostHeaderIconТърг с тайно наддаване за продажба на имоти - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Дебръщица, община Пазарджик, съдържащ 16 броя имоти, с обща площ 11,193 дка

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл. 47, ал. 1, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства и Решение № 158/30.07.2014 год., взето с Протокол № 9 на Общински съвет - Пазарджик,

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

За продажба на имоти - частна общинска собственост в пакет № 1, находящи се в землището на с. Дебръщица, община Пазарджик, съдържащ 16 броя имоти, с обща площ 11,193 дка, с начална тръжна цена на пакет № 1 в размер на 6 713.00 лева (шест хиляди седемстотин и тринадесет лева).

Имотите, подробно описани в Приложение № 1, се продават само в пакет.

Обявените за продажба в пакет № 1 имоти – частна общинска собственост, подробно описани в Приложение № 1, с началната му тръжна цена, ще бъде изложен в сградата на Общината на таблото до входа, както и на интернет адрес: www.pazardjik.bg.

Търгът ще се проведе на 07.10.2014 г. от 11.30 часа в сградата на Община Пазарджик – зала ”Архитектурен съвет”, етаж 2.

До участие в търга се допускат физически лица, еднолични търговци и юридически лица, направили депозитна вноска, закупили тръжни книжа и подали в срок писмени предложения.

Не се допускат до участие в търга физически лица, еднолични търговци и юридически лица посочени в чл. 3, ал. 7 и чл.3 „в” от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ).

Оглед на имотите може да се извършва всеки работен ден в рамките на работното време от 05.09.2014 г. до 06.10.2014 г. на място, след заявка в кметство Дебръщица.

Депозитната вноска за пакет № 1 е в размер на 6 713.00 лева (шест хиляди седемстотин и тринадесет лева). Депозитът се внася до 16.30 часа на 06.10.2014 год. по сметка IBAN BG45UBBS80023300225210 при ОББ АД Пазарджик, BIC UBBSBGSF.

Тръжната документация се продава до 17.30 часа на 01.10.2014 г. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и услуги на гражданите” в сградата на Общинска администрация. Цената, съгласно чл. 53, т. 14, буква „б” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик за пакет № І е в размер на 120.00 лева (сто и двадесет лева).

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и услуги на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17.00 часа на 06.10.2014 г.

 

За справки: стая 606, 605, 603 тел.(034); 402-424; 402-357; 402-286.       

Приложение № 1