projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Общинска администрация Заповеди Заповед № 2633 от 23.11.2015 г. относно отчуждаване на част от поземлен имот с пл. № 1286, частна собственост, попадаща в улица с о.т.о.т. 91-92 между квартали 162 и 162А по плана на село Мало Конаре, с площ на отчуждаваната част 124 кв.м.

PostHeaderIconЗаповед № 2633 от 23.11.2015 г. относно отчуждаване на част от поземлен имот с пл. № 1286, частна собственост, попадаща в улица с о.т.о.т. 91-92 между квартали 162 и 162А по плана на село Мало Конаре, с площ на отчуждаваната част 124 кв.м.


З А П О В Е Д
 
№ 2633
 
гр. Пазарджик, 23.11.2015 г.
 
 
По сега действащия план на с. Мало Конаре между квартали 162 и 162А е предвидена улица с о.т.о.т. 91-92, която на място не е реализирана, което налага отчуждаването на част от поземлен имот с пл. № 1286, попадаща в същата.
С отварянето на улицата ще бъде задоволена общинска нужда, която по друг начин не може да бъде задоволена. Изпълнена е процедурата на глава трета от Закона за общинската собственост като са спазени съответните срокове.
Предвид горното и на основание чл. 25, ал. 1, 2 и 3 във връзка с чл. 21 от ЗОС
 
 
О Т Ч У Ж Д А В А М :
 
 
Част от поземлен имот с пл. № 1286, частна собственост, попадаща в улица с о.т.о.т. 91-92 между квартали 162 и 162А по плана на село Мало Конаре, с площ на отчуждаваната част 124 кв.м., съгласно влязъл в сила подробен устройствен план при съседи: ПИ № 1529; ПИ № 1530 и останалата част от ПИ № 1286, не попадаща в улицата.
            Собственици : Наследниците на Заприн Благов Пепелов, а именно:
 
  1. Благой Запринов Пепелов – ЕГН **********, син.
  2. Никола Запринов Пепелов – ЕГН **********, син.
 
            Определям равностойно парично обезщетение в размер на 990 лв. /деветстотин и деветдесет лева/, което се разпределя, както следва:
 
  1. За частта на Благой Запринов Пепелов обезщетение в размер на 495 лв. /четиристотин деветдесет и пет лева/.
  2. За частта на Никола Запринов Пепелов обезщетение в размер на 495 лв. /четиристотин деветдесет и пет лева/.
 
Паричното обезщетение на собствениците да се внесе в търговска банка ”ОББ” – клон Пазарджик и след 15.12.2015 г. да започне изплащането на паричното обезщетение по банковата сметка на правоимащите.
Препис от настоящата заповед да се връчи на Благой Запринов Пепелов и Никола Запринов Пепелов.
            Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от връчването й на заинтересуваните лица пред Административен съд – гр. Пазарджик.
           
 
 
 
ТОДОР ПОПОВ
Кмет на Община Пазарджик