projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Общинска администрация Заповеди Заповед № 2131/17.10.2011г. относно отмяна Заповед № 1891/16.09.2011г. на Кмета на Община Пазарджик за откриване на търг

PostHeaderIconЗаповед № 2131/17.10.2011г. относно отмяна Заповед № 1891/16.09.2011г. на Кмета на Община Пазарджик за откриване на търг

З А П О В Е Д

 

№ 2131

 

гр. Пазарджик, 17.10.2011г.

 

 

     С решение № 173 от 08.09.2011г., взето с протокол № 11, Общинският съвет Пазарджик е разрешил продажбата чрез търг с тайно наддаване на недвижими имоти – частна общинска собственост, подробно описани в приложение №1 към същото.

     Със Заповед № 1891/16.09.2011г. на Кмета на Община Пазарджик е открит търга, назначена е комисията за провеждането му, утвърдена е тръжната документация, условията за оглед на обектите и крайния срок за приемане на заявленията за участие.

От датите на цитираните документи е видно, че Заповедта на Кмета на Общината е издадена преди да е влязло в сила решението на Общинския съвет, поради което и на основание чл. 99, ал. 1, т. 1 от АПК

 

О Т М Е Н Я М :

 

     Заповед № 1891/16.09.2011г., с която е открит търга, назначена е комисията за провеждането му, утвърдена е тръжната документация условията за оглед на обектите и крайния срок за приемане на заявленията за участие.

     На лицата, закупили тръжни документи да бъдат върнати платените суми, както и внесените депозити.

Препис от настоящата заповед да се обнародва в един местен ежедневник, да се публикува на интернет страницата на Община Пазарджик, както и да се обяви на таблото за обяви в сградата на общинската администрация.

 

 

 

ПЕТЪР ПЕТРОВ

Вр.ИД Кмет на Община Пазарджик,

съгласно Решение № 155/08.09.2011г., протокол № 11

на Общински съвет Пазарджик