projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Прессъобщения Община Пазарджик иска финансиране на проекта за Западен околовръстен път

PostHeaderIconОбщина Пазарджик иска финансиране на проекта за Западен околовръстен път

Община Пазарджик иска финансиране на проекта за Западен околовръстен път


Във връзка с предстоящото изнесено заседание на Министерски съвет, което се предвижда да се проведе на 25.01.2012 г. в гр. Пазарджик, кметовете на общини ще имат възможност да представят за разглеждане и разрешаване проблеми, които са с най-висок приоритет и обществена значимост. Съгласно дадените указания, Община Пазарджик представи в срок на вниманието на областния управител предложение за финансиране изграждането на Западен околовръстен път.
С одобрения Общ устройствен план на гр. Пазарджик е предвидено трасе за изместване на път ІІ-37 като западен обход на града, осигуряващ връзка с път І-8 към и от АМ „Тракия”. Трасето на пътя е „резервирано” и попада изключително върху общинска собственост. Досега е изграден мост над р. Марица, като елемент от предвидения в ОУП, свързващ път І-8 с бъдещото трасе на ІІ-37. Сегашното трасе на Републикански път ІІ-37 преминава през централни улици на гр. Пазарджик, които не отговарят на условия за безопасност на движението и не могат да поемат трафика от тежкотоварните превозни средства. Всичко това води до бързата амортизация на пътната настилка, до повишаване на нивото на шум и запрашаване. Община Пазарджик е изготвила  проектна документация, представляваща Работен проект за І-ви етап и ПУП-Парцеларен план за IІ-ри и IІІ-ти етап на Западен околовръстен път. Проектът е от изключителна важност за Община Пазарджик, но неговата реализация е извън финансовите възможности на общинския бюджет.
Предвид горното, искането на Община Пазарджик е реализацията на І-ви етап от проекта  да се извърши със средства от Републиканския бюджет.