projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Общинска администрация Заповеди Заповед № 241/22.02.2012 относно формули за разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти за дейностите по възпитанието, подготовката и обучението на деца и ученици в общинските училища и детски градини

PostHeaderIconЗаповед № 241/22.02.2012 относно формули за разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти за дейностите по възпитанието, подготовката и обучението на деца и ученици в общинските училища и детски градини

З А П О В Е Д

№ 241/22.02.2012 год.

    На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал.  2 от  ЗМСМА,  § 47, ал.2 и ал.3 от ПЗР на ЗДБРБ за 2012 г.


У Т В Ъ Р Ж Д А В А М


І. Формули за разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти за дейностите по възпитанието, подготовката и обучението на деца и ученици в общинските училища и детски градини,  както следва :

1.    За дейност  “Целодневни детски градини и обединени детски заведения”   
 СФ = БД х ЕРС х 98.5. %  + 1 % резерв + /0.5 % / 17 660 лв,  където   
 СФ  -  средства за финансиране
 БД   -  Брой  деца
 ЕРС – Единен разходен стандарт
 17 660 –  0.5 % от с-вата за ЦДГ  - средства за финансиране на логопедичен кабинет
1.00 %   -  резерв

2.    За дейност  “Подготвителна полудневна група в училище   “–
  СФ = БД х ЕРС,  където   
 СФ  -  средства за финансиране
 БД   -  Брой  деца
 ЕРС – Единен разходен стандарт

3.За дейност  “ Общообразователни училища “

            СФ = А +Б /Б1+Б2+Б3+Б4 +/84000+12900/ , където
СФ  -  средства за финансиране
І. А  - Основен компонент
 - 95% от стойността на стандарта за годишна издръжка на 1 ученик  се разпределят на броя на учениците на всяко училище.Броят на учениците  се взема от базата данни  по програмата “Админ” М.
ІІ   Б –  допълнителни компоненти
1.    Б1 – 2.6,0% от средствата  по  стандарта за годишна издръжка на 1 ученик  се разпределят между училищата с брой на учениците до 130

2.    Б2-0,4% от средствата  по  стандарта за годишна издръжка на 1 ученик  се разпределят между училищата с брой на учениците до 200 .


3.    Б3-0,3% от средствата  по  стандарта за годишна издръжка на 1 ученик  се разпределят между училищата с брой на учениците до 300 .

4.    84 000 лв. от средствата  по  стандарта за годишна издръжка на 1 ученик  се разпределят между училищата, отопляващи се с течно и друго алтернативно  гориво  и с брой ученици   до 300 ученика.


5.    12 900 лв. от средствата  по  стандарта за годишна издръжка на 1 ученик  се разпределят за издръжка на логопедичен  кабинет в ОУ “Любен Каравелов”

6.     Б4 -1 %  от средствата по  стандарта за годишна издръжка на 1 ученик    се заделя за резерв за непредвидени разходи .

4.  За дейност “ Професионални паралелки към СОУ “–
 СФ =  БУ х ЕРС,  където   
 СФ  -  средства за финансиране
 БУ   -  Брой  ученици
 ЕРС – Единен разходен стандарт

5. За дейност “ Общежития  “-
 СФ =  БУ х ЕРС,  където   
 СФ  -  средства за финансиране
 БУ   -  Брой  ученици
 ЕРС – Единен разходен стандарт

ІІ. Правила за изразходване на  средствата  от  резерва за дейност  Общообразователни училища.
 Средства от резерва  се предоставят  на  конкретно училище :
1.  За компенсиране на разходи, необходими  за изплащане на   обезщетения при съкращения, пенсиониране , неизползван отпуск от майки с деца, при освобождаване и др., за време, когато Националната програма за компенсиране на обезщетенията не действа.

2. За извършване на  спешни аварийни ремонти и  след представяне на КСС от специалисти  на дирекция ТСУ на община Пазарджик.

3. За извършване на ремонти по предписания на  контролни органи  и институции / РИОКОЗ Пожарна и др./ и   след представяне на КСС от специалисти на дирекция ТСУ на община Пазарджик..

4. За корекция на бюджетите  на училищата при увеличаване броя на учениците или на 5 и  6 годишните  деца от подготвителните групи  от 15.09.2012 г., поради изменение на натуралните показатели по програма  „Админ - М”.

 5. Неизползваните  към 30.11. 2012г. средства от резерва се предоставят на училищата, като се разпределят пропорционално на броя на учениците.

6. След приключване на финансовата година , ако има преходни остатьци, които не са достатъчни за преразпределение между училищата, те се прибавят към определения резерв за текущата година.
         

ІІІ. Правила за изразходване на  средствата  от  резерва за дейност  Целодневни детски градини
 Средства от резерва  се предоставят  на  конкретната детска градина :

1.За компенсиране на разходи, необходими  за изплащане на   обезщетения при съкращения, пенсиониране , неизползван отпуск от майки с деца, при освобождаване и др.
  2. За компенсиране на   разходите, извършвани при  увеличение броя на децата  и разкриване на нова група от  15.09.2012 год., за която няма осигурено финансиране.

 3.Неизползваните  към 30.11. 2012г. средства от резерва се предоставят на детските градини , като се разпределят пропорционално на броя на децата.

 4. След приключване на финансовата година , ако има преходни остатьци, които не са достатъчни за преразпределение между детските градини, те се прибавят към определения резерв за текущата година.

         Настоящата заповед да се сведе до знанието на директорите на детските градини, училищата и обслужващите звена  за сведение.


ТОДОР ПОПОВ
Кмет на Община Пазарджик

БЮДЖЕТ