projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Общинска администрация Заповеди Заповед № 287/27.02.2012 год. относно отмяна Заповед № 176/08.02.2012г.

PostHeaderIconЗаповед № 287/27.02.2012 год. относно отмяна Заповед № 176/08.02.2012г.

З А П О В Е Д

 

287

 

гр.Пазарджик, 27.02.2012 год.

 

          Във връзка с постъпили оплаквания от заинтересовани лица за неточно и неясно формулиран предмет на социалните услуги в Обявление - публикувано на 09.02.2012г. във вестник „Република” и във вестник „Пазарджишка Марица”, съгласно чл.38, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и Уточнение - публикувано в същите всекидневници на 24.02.2012г, за управлението на които социални услуги, на основание чл.37, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, с моя Заповед № 176/08.02.2012г. е обявен конкурс и след извършена служебна проверка на цялостната документация по така обявения конкурс, беше констатирано следното:

1.) С моя Заповед № 176/08.02.2012г е обявен конкурс за управлението на две социални услуги: „Център за обществена подкрепа” и звено „Майка и бебе”, които социални услуги следва да се предоставят в съществуващия „Комплекс за социални услуги за деца и семейства” в гр.Пазарджик.

В първоначалното обявление от 09.02.2012г. е посочено, че конкурсът е за управление на социалната услуга: „Комплекс за социални услуги за деца и семейства” в гр.Пазарджик, която формулировка е очевидно неточна.

На 24.02.2012г. е публикувано уточнение: „Във връзка с обява, публикувана на 09.02.2012г. текстът Социалната услуга „Комплекс за социални услуги за деца и семейства” да се чете: „социалните услуги в Комплекс за социални услуги за деца и семейства”, което уточнение обаче се явява извън срока, предвиден в чл.38, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и от същото отново не става ясно какви точно са тези социални услуги, т.е. не е посочено, че социалните услуги, за чието управление се обявява конкурсът, са именно: „Център за обществена подкрепа” и звено „Майка и бебе”, които следва да се предоставят в съществуващия „Комплекс за социални услуги за деца и семейства” в гр.Пазарджик.

2.) В публикуваната на 09.02.2012г обява е посочена „характеристика и специфика на предоставяната социална услуга”, която е произволна и не съответства на „характеристиките и спецификата” на социалните услуги „Център за обществена подкрепа” и звено „Майка и бебе” посочени в заповедта за откриване на конкурса. По този начин, публикуваната обява и последвалото уточнение не дават отговор на двата основни въпроса: „За управлението на кои точно социални услуги е обявеният конкурс и какви са характеристиките и спецификата на всяка една от тях ?”

По изложените съображения смятам, че процедурата по провеждането на конкурса е опорочена, като проведена в нарушение на чл.38, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, тъй като публикуваното обявление не съответства на издадената заповед, последващото уточнение е извън срока предвиден в същата норма, в резултат на което съществено са нарушени изискванията за законосъобразност на обявения конкурс, поради което, на основание чл.99, ал.1, т.1 от АПК, във връзка с чл.44, ал.2 от ЗМСМА,

 

ЗАПОВЯДВАМ:

 

ОТМЕНЯМ моя Заповед № 176/08.02.2012г.

 

Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение, като препис от същата се връчи на закупилите конкурсна документация, обяви на таблото до входа на сградата на общинска администрация Пазарджик, публикува се в във вестник „Република” и във вестник „Пазарджишка Марица” и на интернет страницата на Община Пазарджик.

Платените суми за закупената конкурсна документация да се възстановят на съответните лица.

Контролът по изпълнението на настоящата Заповед възлагам на г-жа Димитрия Церова – Директор на Дирекция „Социални дейности” при Община Пазарджик.

            Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК, чрез органа, издал оспорения акт, в 14 дневен срок от съобщаването й.

 

 

ТОДОР ПОПОВ

Кмет на Община Пазарджик