projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Общинска администрация Заповеди Заповед № 1957/20,08,2012 г. относно поправка на фактическа грешка в Заповед № 1901/13.08.2012 г.

PostHeaderIconЗаповед № 1957/20,08,2012 г. относно поправка на фактическа грешка в Заповед № 1901/13.08.2012 г.

znak


Община   ПАЗАРДЖИК

4400 Пазарджик, бул. България №2, Общинска администрация,

тел: / 034/ 44 55  01,

факс: /034/ 44 24 95

е-mail: secretary@pazardjik. bg


 

З А П О В Е Д

1957

гр. Пазарджик, 20.08.2012 г.

 

 

     В издадената на основание чл. 25, ал. 1, 2 и 3 от ЗОС заповед № 1901/13.08.2012 г. за отчуждаване на поземлен имот № 069001, местност “Баира”, землище с. Алеко Константиново, с площ на отчуждавания имот 8.159 дка за изграждане на обект от първостепенно значение: “Регионална система за управление на отпадъците – регион Пазарджик” - публична общинска собственост, при съседи: ПИ 000278, ПИ 000701, ПИ 069009, ПИ 069008 и ПИ 069002 е допусната явна фактическа грешка като е записано лицето Иван Владимиров Иванов вместо да се посочи Гроздена Христоскова Иванова като негов наследник, която е и съсобственик в имота със съответната идеална част.

     Предвид горното и на основание чл. 62, ал. 2 от АПК

 

П О П Р А В Я М :

 

     очевидната фактическа грешка в Заповед № 1901/13.08.2012 г., както следва:

             1. заличава починалото лице Иван Владимиров Иванов.

2. определям равностойното парично обезщетение на Гроздена Христоскова Иванова - 1/15 ид.ч., размер на обезщетението 335.40 лв.

Настоящата заповед е неразделна част от заповед № 1901/13.08.2012 г., която в останалата част не се променя.

     Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от обнародването й в “Държавен вестник” пред Административен съд – гр. Пазарджик.

     Допуснатото разпореждане за предварително изпълнение на основание чл. 60, ал. 1 и ал. 4 от АПК подлежи на обжалване в 3-дневен срок от обнародването й в “Държавен вестник” пред Административен съд – гр. Пазарджик.

 

 

 

ПЕТЪР ПЕТРОВ

Зам.-кмет на Община Пазарджик

оправомощен със Заповед № 1877/13.08.2012 г.

на Кмета на Община Пазарджик