projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Общинска администрация Заповеди Заповед №2754/16.11.2012 относно отчуждаване на поземлен имот № 070013, местност “Баира”, землище с. Алеко Константиново

PostHeaderIconЗаповед №2754/16.11.2012 относно отчуждаване на поземлен имот № 070013, местност “Баира”, землище с. Алеко Константиново

znak


Община   ПАЗАРДЖИК

4400 Пазарджик, бул. България №2, Общинска администрация,

тел: / 034/ 44 55  01,

факс: /034/ 44 24 95

е-mail: secretary@pazardjik. bg

З А П О В Е Д

№ 2754

гр. Пазарджик, 16.11. 2012 г.

 

Издадена е заповед № 1884/13.08.2012 г. на основание чл. 25, ал. 1, 2 и 3 във връзка с чл. 21 от ЗОС за отчуждаване на поземлен имот № 070013, местност “Баира”, землище с. Алеко Константиново, с площ на отчуждавания имот 1.847 дка за изграждане на обект от първостепенно значение: “Регионална система за управление на отпадъците – регион Пазарджик” - публична общинска собственост, при съседи: ПИ 070014, ПИ 000223, ПИ 070012 и ПИ 000701.

Заинтересованите лица допълнително са представили документи, а именно Решение № 5В095/08.03.2001 г. и скица № Ф 39926/13.06.2008 г. издадени от Общинска служба по земеделие и гори – Пазарджик, установяващи, съгласно чл. 27 от ППЗСПЗЗ, правото на собственост върху отчуждавания имот на наследниците на Никола Александров Тилев.

     Предвид горното следва да се измени издадената заповед № 1884/13.08.2012 г., както следва:

     1. Вместо “собственик: неустановен” да се чете “собственик: наследниците на Никола Александров Тилев, а именно: Стоянка Христева Тилева и Камен Николов Тилев”.

     Определям равностойно парично обезщетение в размер на 554.10 лв., както следва:

     1. Стоянка Христева Тилева - ½ ид.ч., размер на обезщетението 277.05 лв.

    2. Камен Николов Тилев -½ ид.ч., размер на обезщетението 277.05 лв.

Паричното обезщетение на собствениците да се изплати от обезщетението, което е внесено по сметка на Община Пазарджик IBAN: BG61UBBS80023300225310, BIC: UBBSBGSF в банка “ОББ” АД – клон Пазарджик.

Настоящата заповед представлява неразделна част от издадената заповед № 1884/13.08.2012 г., която в останалата част не се променя.    

     Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от обнародването й в “Държавен вестник” пред Административен съд – гр. Пазарджик.

    

 

 

ТОДОР ПОПОВ

Кмет на Община Пазарджик