projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Архив 2012 - 30.09.2014 Покана за присъствие на сесията по отваряне на ценовата оферта на допуснатия до оценка участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи по проект „Подобряване и

PostHeaderIconПокана за присъствие на сесията по отваряне на ценовата оферта на допуснатия до оценка участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи по проект „Подобряване и

POKANA_SN_Gradska_sreda_130613

ПОКАНА

 

Община Пазарджик отправя покана към средствата за масово осведомяване и към юридически лица с нестопанска цел да присъстват на сесията по отваряне на ценовата оферта на допуснатия до оценка участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи по проект „Подобряване и реновиране на градската среда на територията на Община Пазарджик” по проект „Подобряване и реновиране на градската среда на територията на Община Пазарджик”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, Договор за БФП № BG161PO001/1.4-09/2012/002.

 
 

Сесията по отваряне на ценовите оферти ще се състои от 15,00 ч. на 22.07.2013 г. в административната сграда на Община Пазарджик, бул. “България” 2, ет. 2, „Стъклена зала”.

 


Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване и реновиране на градската среда на територията на Община Пазарджик”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пазарджик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.