projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения

PostHeaderIcon Съобщения

PostHeaderIcon Съобщение относно инвестиционно предложение за: ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА СМЕСЕНО СЪБРАНИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ И ИНСТАЛАЦИЯ ЗА КОМПОСТИРАНЕ НА РАЗДЕЛНО СЪБРАНИ ЗЕЛЕНИ И/ИЛИ БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ

Продължение...

 

PostHeaderIcon Съобщение относно разрешение за изработване на ПУП

Продължение...

 

PostHeaderIcon Съобщение относно изработен проект ПУП –Парцеларен план за трасе на подземен водопровод, захранващ имот с идентификатор 55155.27.91, местност „ТАТАР МЕЗАР”, по КККР на землище Пазарджик, общ. Пазарджик.

Продължение...

 

PostHeaderIcon Обявление: Община Пазарджик, на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс уведомява лицето Теменужка Тинкова Михайлова

Продължение...

 

PostHeaderIcon Съобщение относно искане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане и експлоатация на обекти "За жилищно строителство"“, местност "Пенева нива", землище на с. Главиница, общ. Пазарджик.

Продължение...

 

PostHeaderIcon Съобщение относно изработен ПУП –Парцеларен план за трасе на оптичен кабел в поземлен имот 000231 по КВС на землище с. Говедаре и поземлени имоти 000467 и 000484 по КВС на землище с. Хаджиево, общ. Пазарджик.

Продължение...