projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения

PostHeaderIcon Съобщения

PostHeaderIcon Съобщение относно изработен ПУП - Парцеларен план за трасе на електропровод с обща дължина от 170м в местността „Мараша” по КККР на землище Пазарджик.

Продължение...

 

PostHeaderIcon Съобщение относно допуснатите кандидати до II – ри етап: СЪБЕСЕДВАНЕ от подбор на персонал /трудови договори/ по проект ”Център за социално включване и развитие” - договор № BG05M9OP001-2.004

Продължение...

 

PostHeaderIcon Съобщение относно заповед №3001/5.12.2016 г. за премахване на павилион с административен адрес ул. "Луда яна" гр.Пазарджик.

Продължение...

 

PostHeaderIcon Съобщение относно конкурс за за свободни работни места за длъжностите: Логопед и Медиатор за услугата „Ранна интервенция на уврежданията”

Продължение...

 

PostHeaderIcon Съобщение относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Продължение...

 

PostHeaderIcon Съобщение относно изработен проект ПУП – парцеларен план за трасе на захранващ електропровод до ПИ № 000028 в м.” Горни лозя” по КВС на землище с. Говедаре, общ. Пазарджик.

Продължение...