projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения

PostHeaderIcon Съобщения

PostHeaderIcon Съобщение относно искане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение РАЗШИРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА СИ ПО СЪБИРАНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ И ПРЕДВАРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ОТ ПЛАСТМАСИ, ЧРЕЗ УВЕЛИЧАВАНЕ НА НАЕТАТА ПЛОЩ...

Продължение...

 

PostHeaderIcon Съобщение относно разрешение за изработване на ПУП

Продължение...

 

PostHeaderIcon Съобщение относно изработен проект ПУП – Парцеларен план за трасе на КЛСН от нов ЖР стълб на ВЛ „Варвара” до нов ТП в ПИ №045009, м. „Млечока” по КВС на землище с.Братаница, общ. Пазарджик.

Продължение...

 

PostHeaderIcon Съобщение относно изработен проект ПУП – Парцеларен план за трасе на електропровод от нов ЖР стълб до ТП в имот с идентификатор 55155.8.264, м. „Зайкови мандри” по КККР на гр. Пазарджик.

Продължение...

 

PostHeaderIcon Съобщение относно изработен проект ПУП – Парцеларен план за трасе на подземен електропровод започващ от ТП в ПИ №001380 до ПИ №001411 в стопански двор, м. „Градището” по КВС на землище с. Мало Конаре, общ. Пазарджик.

Продължение...

 

PostHeaderIcon Съобщение относно: Искане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение "Оборудване на цех за рециклиране на предварително третирани пластмасови отпадъци"

Продължение...